Akumulácia energie

Elektrina je najefektívnejšia forma energie. Má široké využitie a je ju možno jednoducho premieňať na iné formy.  Jej nedostatkom je problematické uskladnenie. Výsledkom je skutočnosť, že vyrobenú elektrickú energiu je nevyhnutné prakticky okamžite spotrebovať. Toto obmedzenie spôsobuje limity v prenosových sústavách, ako aj pri využití obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú závislé na poveternostných podmienkach (fotovoltaika, veterné elektrárne).

Na dočasné uskladnenie elektrickej energie sa používajú batérie založené najmä na elektrochemických reakciách (napr. lithium – iontová batéria). Perspektívnou alternatívou v súčasnosti je mechanická akumulácia energie. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vyvíjame energetický akumulátor využívajúci rotačnú pohybovú energiu. Ide o známy fyzikálny princíp. Nóvum nášho riešenia je schopnosť vyvinúť akumulátor, ktorý bude ekonomicky efektívny. Využitie predpokladáme u priemyselných odberateľov energie s cieľom zlepšiť odberový diagram alebo pre výrobcov energie na báze obnoviteľných zdrojov (slnko, vietor).