Internet po netradičných médiách – Technológia

Technológia

Na prenos dát používame technológiu Power Line Communication (PLC). Ide o technológiu pôvodne určenú na prenos dát po energetických vedeniach (230 V alebo 22 kV). Pokiaľ v  riešeniach využívame iné prenosové médiá, napríklad na koaxiálne káble, používame hardvérovo modifikované PLC zariadenia, označované PLC cable.

V našich riešeniach používame výlučne telekomunikačné zariadenia od renomovaných výrobcov (Corinex, Teleste). Potrebné hardvérové úpravy a niektoré pasívne prvky (filtre, dátové injekčné body, bypassy nepriechodných bodov siete) sú našim know-how.

Poskytujme komplexné riešenie, ktoré sa skladá z návrhu siete, dodávky hardware a software, oživenia siete a technickej podpory. Našimi zákazníkmi sú poskytovatelia internetu, telekomunikační operátori, operátori káblovej televízie, obce a pod. V prípade, že  majiteľ siete, napríklad obec, má záujem nielen o technické riešenie, ale tiež  o prevádzku siete, vieme poskytnúť súčinnosť v spolupráci s regionálnymi alebo celoštátnymi partnerskými telekomunikačnými spoločnosťami.

 Internetizácia menších káblových rozvodov a spoločných televíznych antén

Na internetizáciu veľkých a kvalitných káblovo-televíznych sietí sa spravidla používa technológia DOCSIS.  Pre staršie a menšie káblové siete alebo rozvody spoločných televíznych antén (STA), najmä také, pri ktorých sa pri projektovaní nepočítalo s prevádzkou dátových služieb, je vhodná PLC technológia. Ide o finančne efektívne a technicky spoľahlivé riešenie s dobrými prevádzkovými parametrami.

 Technické riešenie

Technické riešenie pozostáva z pripojenia PLC Cable zariadení k existujúcej koaxiálnej sieti. Ide o:

  • PLC Head End (centrála) umiestnená spravidla v hlavnej stanici CATV
  • PLC opakovače – umiestnené na dlhších koaxiálnych líniách
účastnícke PLC Cable modemy u užívateľa (medzi televíznou zásuvkou a čítačom)

Sieť nie je pre inštaláciu potrebné meniť ani prebudovávať. Technická podmienka na fungovanie tohto riešenia je obojsmerne priechodné pásmo v rozsahu 5 až 34 MHz alebo v časti tohto pásma. PLC technológia komunikuje v tomto pásme obojsmerne. Káblová televízia teda musí mať na zavedenie technológie pasívne priechodný spätný smer. Väčšina zosilňovačov umožňuje spriepustnenie spätných smerov jednoduchým vložením pasívneho tapu (mostíka). V prípade, že v predmetnej káblovej sieti sa nachádzajú najstaršie typy zosilňovačov, ktoré sú v pásme spätného smeru nepriepustné, vieme tieto obísť výhybkami zvanými bypassy. Samotné dáta sú vysielané a prenášané iba PLC zariadeniami, štandardné TV zosilňovače nemajú s prenosom dát technicky nič spoločné.